ARTIKEL 1 : ALGEMEEN

1.1 De volgende voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website Researchsports.nl en op de verkoop van de producten van de onderneming Research Sports B.V., geregistreerd onder bedrijfsnummer 74848003 en waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd aan de Euroweg 50, 2988CM RIDDERKERK (Nederland) .
1.2 Toegang tot en gebruik van deze website (de website verwijst naar Researchsports.nl) en de beschikbare producten en diensten zijn onderworpen aan de onderstaande voorwaarden. Door deze website te gebruiken, aanvaardt de klant de algemene voorwaarden.
1.3 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de gehele relatie tussen de Koper en de Verkoper (de Verkoper betekent Research Sports B.V. en de Koper betekent elke natuurlijke of rechtspersoon die de website Researchsports.nl bezoekt en een bestelling of een aankoop doet, ongeacht de plaats en de daarvoor gebruikte middelen), in het bijzonder (maar niet beperkt tot):

- Het bezoek en het gebruik van de website
- Alle bestellingen, leveringen en aankopen online gedaan via de websites van de verkoper
- De kennis en het begrip van de openbare verklaringen of massacommunicatie van de Verkoper (d.w.z. advertentie).

De volgende acties van de Koper impliceren de onvoorwaardelijke en volledige aanvaarding van deze algemene voorwaarden:

- Het bezoek en het gebruik van de website
- Elke bestelling, levering en aankoop van de verkoper

ARTIKEL 2 : CONTRACT

2.1 De huidige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contracten (het contract duidt elk contract aan dat is gesloten tussen de Verkoper en de Koper, in relatie tot de producten) en prevaleert op de algemene inkoopvoorwaarden van de Koper voor alle contracten.
2.2 Alle contracten worden op persoonlijke basis gesloten tussen Koper en Verkoper en (behalve zoals hieronder aangegeven) mogen door geen van beide partijen worden overgedragen of weggegeven aan een derde zonder de schriftelijke toestemming van de andere. De verkoper is vrij om op welke manier dan ook, elke claim, eis, recht of garantie die hij jegens de Koper bezit, aan derden te verkopen of over te dragen.
2.3 Ontspanning of concessies die door de Verkoper kunnen worden verleend, hebben niet tot gevolg dat de toepassing van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk wordt geannuleerd, gewijzigd of benadeeld en hebben geen invloed op de rechten van de Verkoper. De verkoper heeft het recht om deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden worden van kracht vanaf hun eerste communicatie op welke manier dan ook (bijv. Website), met dien verstande echter dat ze niet van toepassing zijn op een eerdere aankoop, noch op een reeds geplaatste bestelling.

ARTIKEL 3 : ORDERS

3.1 De Koper krijgt de mogelijkheid om een bestelling te plaatsen voor verschillende producten die zich onderscheiden door hun kenmerken en prijzen. De kenmerken van de producten zijn die welke voorkomen in de specificaties van de verkoper, op de datum van de bestelling van de koper.
3.2 Aangezien de door de Verkoper verkochte Producten aan verandering onderhevig zijn, kan de Verkoper op elk moment hun kenmerken of componenten om welke reden dan ook wijzigen of een Product uit zijn catalogi en / of commerciële documenten verwijderen. Deze wijzigingen kunnen op elk moment plaatsvinden, ook na de bestelling van de Koper gezien deze wijzigingen het gevolg zijn van de toepassing van normen, teksten of voorschriften die van toepassing zijn op de Producten. In een dergelijke situatie zal de verkoper de koper op enigerlei wijze informeren.
3.3 De raadpleging van de winkelwagen biedt een overzicht van alle producten die in de bestelling zijn opgenomen. Na toegang tot het betalingsgedeelte wordt de koper gevraagd de benodigde verzendinformatie in te voeren en een betaalmethode te kiezen. Voordat de bestelling wordt voltooid, wordt een samenvatting van alle informatie met betrekking tot de bestelling gepresenteerd. Door op de knop "Bestellen" te klikken, wordt het bestelproces voltooid en wordt de bestelling vastgelegd.
3.4 Door het plaatsen van de bestelling doet de Koper een vast voorstel om een koopcontract te sluiten voor de producten in de mand. De plaatsing van de bestelling bevestigt dat de koper deze verkoopvoorwaarden accepteert als de enige authentieke die zijn relatie met de verkoper regelt.
3.5 Elke bestelling die door de Verkoper wordt ontvangen, wordt pas definitief na bevestiging door middel van een ontvangstbevestiging van de bestelling.

ARTIKEL 4 : PRIJZEN

Onverminderd andere hieronder vermelde verkoopvoorwaarden, worden de Producten in rekening gebracht tegen het tarief dat van kracht is op het moment dat de bestelling wordt geplaatst. Prijzen zijn incl. Nederlandse btw en zijn onderworpen aan enige andere toepasselijke belasting of heffing.

ARTIKEL 5 : LEVERING

5.1 Aankooporders worden pas effectief na acceptatie van de bestelling en ontvangst van betaling door de Verkoper. Geen enkele wijziging van bestellingen wordt effectief aanvaard door de verkoper.
5.2 De datum of periode voor levering vermeld door de verkoper in de sectie Levering wordt beschouwd als indicatief en niet contractueel bindend voor de verkoper. De partijen erkennen dat, na bevestiging of acceptatie van een bestelling met vermelding van een bepaalde levertijd, als gevolg van bepaalde omstandigheden als gevolg van wijzigingen in de beschikbaarheid van producten, de Verkoper de leverdatum kan uitstellen. Een dergelijke vertraging kan niet worden beschouwd als een contractbreuk en kan derhalve geen aanleiding geven tot schadevergoeding, of beëindiging of annulering van het contract geheel of gedeeltelijk.
5.3 Transport en eventuele garantie zijn voor rekening van de Koper, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen tussen de partijen.

ARTIKEL 6 : DOUANERECHTEN

6.1 Elke bestelling geplaatst op de website en geleverd buiten Nederland kan onderworpen zijn aan belastingen en douanerechten die worden opgelegd wanneer het pakket zijn bestemming bereikt.
6.2 Deze douanerechten en eventuele belastingen met betrekking tot de levering van een artikel zijn de verantwoordelijkheid van de klant. Research Sports B.V. is niet verplicht om klanten te verifiëren en te informeren over toepasselijke douanerechten en belastingen. Het is aan de klant om contact op te nemen met de bevoegde autoriteiten van zijn land.

ARTIKEL 7 : HERROEPINGSRECHT

7.1 De koper die geen consument is, heeft geen herroepingsrecht.
7.2 De koper heeft het recht om zich bij verkoop aan de consument terug te trekken uit het contract en kan aanspraak maken op het herroepingsrecht zonder boete of kosten, anders dan de kosten in verband met de teruggave van de goederen aan de verkoper. Als de ontvangen producten defect zijn of niet in overeenstemming zijn met de bestelling, moet de klant Research Sports B.V. hiervan binnen 5 dagen na ontvangst van de bestelling op de hoogte stellen via het volgende contactformulier.
7.3 De koper heeft het recht om de aankoop van de producten binnen 14 dagen na levering terug te trekken. Om dit te doen, zal de koper het verzoek aan Research Sports B.V. doen binnen de termijn.
7.4 Research Sports B.V. accepteert de producten alleen als ze intact zijn en in hun originele staat en verpakking zijn. Producten die door de klant zijn geopend, beschadigd of bevuild, worden niet terugbetaald of geruild.
7.5 Het is aan de klant om een bewijs van retour te bewaren, dat veronderstelt dat de artikelen aangetekend worden geretourneerd of op een andere manier die een bepaalde datum voor de verzending aangeeft.
7.6 In geval van een fout in de communicatie van de leveringsgegevens kan Research Sports B.V. niet verantwoordelijk worden gehouden. In geval van weigering van het pakket door de klant, zijn de verzendkosten van toepassing.
7.7 Retourzendingen moeten worden gedaan naar het volgende adres:

Research Sports B.V.
Euroweg 50
2988CM Ridderkerk (Nederland).

Tel: +31 0 85 400 1195


7.8 Indien de consument de producten op eigen initiatief retourneert, worden er geen transportkosten door de verkoper vergoed. De consument heeft echter geen recht op herroeping in gevallen waarnaar wordt verwezen in sectie VI.53 van het Wetboek van economisch recht en die hieronder worden vermeld:

-Wanneer de producten zijn vervaardigd volgens de eisen van de consument of duidelijk zijn aangepast
-Wanneer de Producten snel kunnen verslechteren of verlopen
-als de producten verzegeld zijn en niet kunnen worden geretourneerd om gezondheids- en gezondheidsredenen, maar na levering niet zijn verzegeld door de consument.

7.9 Volgens sectie VI.51 lid 2 van het Wetboek van economisch recht is de consument alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van de behandeling anders dan nodig is om de aard, kwaliteiten en werking van de producten vast te stellen.

ARTIKEL 8 : GARANTIE

8.1. Tenzij anders overeengekomen door de partijen, garandeert de verkoper dat de producten, bij normaal gebruik, voldoen aan de toepasselijke specificaties voor de producten op het moment dat deze producten worden besteld. In deze context is de wettelijke conformiteitsgarantie van Producten van toepassing.
8.2 De Koper doet afstand van alle rechten om te garanderen tegen verborgen gebreken die kunnen ontstaan door de Producten van de Verkoper.
8.3 Indien enige beperking van de aansprakelijkheid van de Verkoper ondoeltreffend wordt geacht onder toepasselijk recht, dan is de aansprakelijkheid van de Verkoper, onder het contract of in verband met het contract, in elk geval beperkt tot het minimumbedrag van de aankoopprijs zoals gespecificeerd op de desbetreffende factuur van de Verkoper. De verkoper is in geen geval aansprakelijk voor precontractuele, speciale, indirecte, incidentele of gevolgschade.
8.4 Indien de koper de opdracht heeft gekregen om de producten aan een derde te leveren, wordt de levering ervan aan de derde geacht te zijn goedgekeurd door de koper als zijnde volledig in overeenstemming met het contract. De niet-conformiteit van de goederen gemeld door een derde kan aanleiding geven tot aansprakelijkheid van de Koper, met uitsluiting van die van de Verkoper.

ARTIKEL 9 : BETALING

9.1 De Koper zal de betaling van Producten onmiddellijk uitvoeren bij het plaatsen van de bestelling op een van de websites van de Verkoper. Tenzij de Verkoper binnen 15 dagen vanaf de factuurdatum een schriftelijke kennisgeving van de Koper ontvangt, wordt de factuur geacht aanvaard te zijn door de Koper als nauwkeurig en volledig verschuldigd.

ARTIKEL 10: EIGENDOMSVOORBEHOUD

10.1 Niettegenstaande de levering van de Goederen, behoudt de Verkoper de titel in de Producten tot volledige betaling van de aankoopprijs van de producten door de Koper en meer in het algemeen tot betaling van alle bedragen die de Koper aan de Verkoper verschuldigd is.

ARTIKEL 11: KRACHT VAN AARD

11. 1 De verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen of gebrek aan levering veroorzaakt (direct of indirect) door de natuur, zelfs als de oorzaak van een dergelijke gebeurtenis bestond op de datum van de bestelling door de koper of is opgetreden nadat de levering door de Verkoper is om andere redenen vertraagd.

ARTIKEL 12: INTELLECTUELE EIGENDOM EN PRIVACY

12.1 Gebruik van de webservice Researchsports.nl is alleen bedoeld voor persoonlijk gebruik.
12.2 De verkoper behoudt zich het volledige, volledige en exclusieve eigendom voor van verschillende gegevens die worden verzonden in het kader van deze overeenkomsten krachtens de wet van 31 augustus 1998 tot omzetting van de Europese richtlijn van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken.
12.3 Alle handelsmerken, teksten, opmerkingen, materialen, illustraties en afbeeldingen, visueel of audio, op de website van de verkoper worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht, octrooirecht en beeldrecht. Ze zijn het volledige eigendom van de verkoper of zijn dochterondernemingen of gelieerde ondernemingen.
12.4 Elke reproductie, geheel of gedeeltelijk, vormt een inbreuk die burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van de dader kan veroorzaken. Volledige of gedeeltelijke reproductie van de catalogus van de verkoper is ten strengste verboden.
12.5 De verkoper behoudt zich het recht voor om gegevens over de gebruiker te verzamelen, waaronder orderverwerking, verzending van producten, elektronische post, reguliere post of boekingen voor reclame of andere doeleinden, de verwerking van creditcardbetalingen en klantenservice. De gebruiker heeft echter het recht om zijn gegevens in te zien en te corrigeren.

ARTIKEL 13: RESERVE MET BETREKKING TOT FOTO'S, KENMERKEN, INFORMATIE EN PRIJS

13.1 De verkoper zal alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat de informatie en de prijzen die op de websites worden vermeld, correct en zonder fouten zijn. Er treden echter soms fouten op. In een dergelijk geval is de verkoper niet verplicht de overeenkomst te sluiten die voortvloeit uit de fout in de weergave.
13.2 De verkoper behoudt zich het recht voor om fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en informatie op elk moment te wijzigen of bij te werken. Foto's en andere illustraties die worden gebruikt om artikelen te presenteren, hebben geen contractuele waarde.

ARTIKEL 14 - BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

14.1 De verkoper is niet aansprakelijk jegens de koper voor enige directe of indirecte gevolgschade aan de apparatuur of hardware van de koper als gevolg van het gebruik van de websites. De verkoper is niet aansprakelijk als de websites om welke reden dan ook op enig moment niet beschikbaar zijn.
14.2 De verkoper verbindt zich ertoe om alle producten op de website zo getrouw mogelijk te beschrijven door de naam, de beschrijving, de prijs en / of andere details van het product op te geven. De verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte gevolgen van materiële of typefouten of andere fouten of nalatigheden met betrekking tot de informatie die op de website is gepubliceerd.

ARTIKEL 15 - TOEPASSELIJKE WETGEVING EN BEVOEGDE RECHTBANEN

15.1 Op de relatie tussen de Koper en de Verkoper is Nederlands recht van toepassing.
15.2 Als een of meer bepalingen van deze voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar worden bevonden, blijft de rest van een dergelijke bepaling volledig van kracht.
15.3 Elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met een contract, wordt uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechtbank van het gerechtelijk arrondissement waar Research Sports B.V. gevestigd is. De proceduretaal is Nederlands.

ARTIKEL 16 - ONLINE GESCHILLENBESLECHTING

16.1 Volgens Verordening (EU) nr. 524/2013 betreffende online geschillenbeslechting voor consumentengeschillen, kan de consument naar het online platform gaan om een geschil op te lossen dat voortvloeit uit een gekocht product: https://ec.europa.eu/consumers/ODR/main/index.cfm?event=main.home.